Economie

Ramura economică dominantă în comuna Valcău de Jos este agricultura. Suprafata agricola a comunei este de 4561 ha, reprezentând 1,83% din suprafața județului Sălaj. Condițiile pedo-climatice specifice acestei zone au favorizat dezvoltarea agriculturii, în cadrul acesteia un rol important revenind zootehniei. Pe parcursul anilor au fost create mici livezi cu pomi fructiferi. Economia comunei este una predominant agricolă, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic, susținut de ponderea mare a pășunilor naturale. În ultimii ani unitățile de producție ale sectorului secundar, reprezentate doar de atelierele micilor meșteșugari, sunt completate cu o unitate de asamblare a jucăriilor. În ceea ce privește mica industrie și prestarea serviciilor, aceastea sunt slab conturate în comună. Economia comunei este una predominant agricolă, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic, susținut de ponderea mare a pășunilor naturale. În ultimii ani, unitățile de producție ale sectorului secundar, au fost reprezentate doar de atelierele micilor meșteșugari și de o unitate de asamblare a jucăriilor.

Baza economică dominantă a comunei o constituie agricultura. Principalele culturi raspândite în comună sunt:

cultura grâului și a secarei
cultura porumbului și a cartofului
pomicultura
legumicultura.

Agricultura comunei are în prim plan dezvoltarea pomiculturii și a zootehniei.

O importanță deosebită în economia comunei o are fondul forestier, care ocupă 24% din suprafața totală a comunei. Mica industrie este puțin reprezentată în comună, rezultatele economice din anul 2002 arată o creștere cu 25 % față de anul 2000, determinată prin punerea în funcțiune a două mori, a unei prese de ulei, a două brutării, a două unități de colectare – prelucrare a laptelui și a altor ramuri de prestări servicii. În anul 2002 se constată o creștere a producției față de anul 2000, mai cu seamă în sectorul vegetal, datorată unor condiții climatice mai bune, a alocării unui volum mai mare de credite și a costurilor mai scăzute de exploatare în gospodăriile populației. Din totalul producției realizate în anul 2002, ponderea deținută de sectorul privat este de 100%, la toate categoriile de cereale boabe, plante tehnice și legume.

Silvicultura reprezintă una dintre sursele importante de venituri ale comunei. În anul 2002 s-au obținut rezultate mai bune din fondul forestier, decât în anii precedenți, acestea constând într-o mai bună valorificare a masei lemnoase, a fructelor de pădure, vânat, etc.

Pe teritoriul administrativ al comunei Valcău de Jos nu există nici o unitate industrială de interes major, cu excepția prestărilor de servicii către polulație. În ceea ce privește serviciile, menționăm că în cadrul comunei funcționează o secție de asamblat jucării kinder cu 150 locuri de muncă, două puncte de colectare și prelucrare a laptelui, două mori, o presă de ulei, o brutărie și două tâmplării.

Comerțul este reprezentat prin unități cooperatiste, în număr de șaptesprezece și patruzecișidouă de asociații familiale și societăți comerciale.